Archive by Author
ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2554
คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2554
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554
แนวหน้า ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2554
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2554
พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554
รายการจับชีพจรประเทศไทย วันที่ 6 มีนาคม 2011
รายการข่าวผู้เยาว์ วันที่ 7 มีนาคม 2554
รายการข่าวค่ำ  NBT วันที่ 9 มีนาคม 2554
รายการข่าวผู้เยาว์ วันที่ 16 มีนาคม 2554
รายการ จับประเด็น ข่าวร้อน วันที่ 9 มีนาคม 2554
งาน Day Camp 3 “โตไปไม่โกง”
T News Urbaniter วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2554
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
สยามรัฐ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
สยามรัฐ วันที่ 1 มีนาคม 2554
สยามรัฐ วันที่ 1 มีนาคม 2554
ข่าวสด วันที่ 1 มีนาคม 2554