อบรมครู หลักสูตรโตไปไม่โกง

เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้อบรมครูโดยสนับสนุนจากมูลนิธิเรวดี เทียนประภาส มูลนิธิยุวพัฒน์ และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

แสดงความคิดเห็น