หลักสูตร โตแล้วอย่าโกง โตแล้วไม่โกง

เมื่อเดือนกันยายน 2557 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตร โตแล้วอย่าโกง โตแล้วไม่โกง ให้กับข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน

แสดงความคิดเห็น