Growinggood day camp

เมื่อวันที่ 27,30 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน 2557 โครงการโตไปไม่โกง ได้จัดกิจกรรม Growinggood day camp ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แสดงความคิดเห็น