ํโตไปไม่โกง Youth power


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดงานโตไปไม่โกง Youth power ซึ่งมี ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยได้มอบโล่ให้กับผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนโครงการ และจัดการประกวดโครงการของโรงเรียนระดับมัธยมปลายในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรางวัลดีเยี่ยม รางวัลดี และรางวัลชมเชย มี 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และโครงการทางเลือก
รางวัลประเภทผู้ประกอบการเพื่อสังคม
รางวัลดีเยี่ยม คือ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม รางวัลดี คือ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
รางวัลประเภทบริการชุมชนและสังคมและสื่อรณรงค์
รางวัลดีเยี่ยม คือ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ โรงเรียนวิชูทิศ รางวัลดี โรงเรียนนาหลวง และโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ รางวัลชมเชย คือ โรงเรียนมัยมบ้านบางกะปิ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

แสดงความคิดเห็น