อบรมครู ม.ปลาย

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศ จัดให้มีการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แสดงความคิดเห็น