อบรมผู้นำเยาวชน

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมได้ร่วมกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อบรมผู้นำเยาวชนให้กับโรงเรียนสุขุมนวพันธ์ อุปถัมภ์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับจริยธรรมในหลักสูตรโตไปไม่โกง

แสดงความคิดเห็น