อบรมครูคาทอลิก ป.4-ม.3

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการอบรมครูในเครือคาทอลิก วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

One Response to “อบรมครูคาทอลิก ป.4-ม.3”

  1. avatar
    chay
    31. มี.ค., 2013 at 2:25 am #

    ไปมาเหมือนกันครับ สนุกมาก

แสดงความคิดเห็น