การอบรมครูเครือคาทอลิก อ.1-ป.3

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการอบรมครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แสดงความคิดเห็น