ภาพกิจกรรมอบรมครู ม.3

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2555 ได้จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แสดงความคิดเห็น