ภาพกิจกรรมอบรมครู ม.1

วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2555 ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แสดงความคิดเห็น