ภาพอบรมครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก อนุบาล 1-3


วันที่ 15-16 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการอบรมหลักสูตร Growing Good (โตไปไม่โกง) กับโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิก ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กุหลาบวิทยา เซนต์ราฟาแอล พระแม่สกลสงเคราะห์ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เซนต์เทเรซา มาเรียลัย บอสโกพิทักษ์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นักบุญเปโตร ยอแซฟอยุธยา พระมารดานิจจานุเคราะห์ อัสสัมชัญศึกษา มารดานฤมล แม่พระฟาติมา มาแตร์เดอีวิทยาลัย วาสุเทวี พระหฤทัยคอนแวนต์ พระแม่มารี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เซนต์โยเซฟ ทิพวัล เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์ ซางตาครู้สคอนแวนท์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ สันติวิทยา ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) สตรีมารดาพิทักษ์ จันทนบุรี เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ลาซาล อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี หัวหินวิทยาลัย เซนต์โยเซฟ เกาะสมุย เรยีนาเชลีวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น