กทม. และ นิด้า ปลื้มความสำเร็จหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เดินหน้าขยายการสอนสู่นักเรียน ป.4-ป.6

กรุงเทพมหานคร และ นิด้า ปลื้มความสำเร็จหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คืบหน้าตามเป้าหมาย เตรียมเดินหน้าใช้หลักสูตรสร้างค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชั่นสอนให้กับนักเรียนอนุบาล-ป.3 ในโรงเรียนอีก 151 แห่ง ในเดือนสิงหาคมนี้ ล่าสุด เตรียมร่างหลักสูตรเพื่อใช้สอนนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ในเเร็วๆ นี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ริเริ่มจัดทำหลักสูตร         โตไปไม่โกง ขึ้นเมื่อกลางปี 2553 เป็นต้นมา ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานคืบหน้าได้ตามเป้าหมาย โดยมีการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- เริ่มใช้หลักสูตรโตไปไม่โกงสอนนักเรียนระดับอนุบาล-ป.3 ในโรงเรียน 280 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปลายปี 2553

- จัดงานรวมพลัง White Thumb ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร โดยจัดรวม 5 ครั้ง 7 โรงเรียน ระหว่างเดือนกันยายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้ปกครองและนักเรียนมาร่วมงานประมาณ 1,000 คน

เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา 4 เรื่อง ได้แก่ ยักษ์กินเมือง ย่อยยาก กินใต้โต๊ะ และยักษ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 รวมทั้งผลิตสปอตวิทยุมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ตุ๊กแก เรื่องของเด็ก และโรงเรียนกวดวิชา เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ นอกจากนี้ยังมีโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อกลางแจ้ง

- อบรมครูผู้สอนระดับอนุบาล-ป.3 เพิ่มอีก 151 โรงเรียน เพื่อให้มีการเรียนการสอนครบ 431 แห่ง ตามเป้าหมาย โดยจัดขึ้นในวันที่ 17-29 มีนาคม 2554 และจะมีการเรียนการสอนประมาณเดือนสิงหาคม 2554

“ในรอบปีที่ผ่านมา หลักสูตรโตไปไม่โกง ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครก็ได้มีการติดต่อขอหลักสูตรเพื่อนำไปสอนกันเองจำนวนมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกฝังให้เยาวชนมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับชั้นอนุบาล-ป.3 โดยใช้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งครูและนักเรียนที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ รวมทั้งผู้ปกครองต่างก็ชื่นชอบในรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่สนุกสนานผ่านนิทาน บทเพลงและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยไม่เน้นการท่องจำ” ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าว

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต    พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ขยายวงกว้างขึ้นในกลุ่มนักเรียนที่โตขึ้น และเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.3 ที่เคยเรียนในปีที่ผ่านมา ได้เรียนต่อเนื่องใน ป.4 ทางกรุงเทพมหานคร และนิด้า จึงได้เตรียมที่จะใช้หลักสูตรโตไปไม่โกงสอนนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียนในระดับนี้ ส่วนการอบรมครูผู้สอนระดับ ป.4-ป.6 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 – 30 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะมีครูจากโรงเรียน 431 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมกว่า 1,200 คน

“เรายินดีที่หลักสูตรโตไปไม่โกงได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งหลักสูตรนี้นอกจากจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานคร ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยแล้ว ล่าสุดเรายังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)     เป็นผู้สนับสนุนการอบรมครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 600 คน ความร่วมมือนี้ทำให้เรามีพลังตอกย้ำค่านิยมและจิตสำนักที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”  รศ.ดร.จุรี กล่าว

อนึ่ง ที่มาของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เกิดจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานจนก่อให้เกิดผลเสียหายและนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตร โตไปไม่โกงขึ้น เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เนื้อหาของหลักสูตรจะมุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ เพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชั่น ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง สำหรับวิธีการเรียนการสอน จะสอนผ่านบทเพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นการท่องจำ โดยจะแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งวิชา เรียนสัปดาห์ละครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปีการศึกษา

สำหรับครูโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนในต่างจังหวัด รวมทั้งผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทเรียน เพลง ฯลฯ เกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตที่ www.growinggood.org และร่วมพูดคุยได้ที่ www.facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood

แสดงความคิดเห็น