T News Urbaniter วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2554

โตไปไม่โกง

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ “โตไปไม่โกง” และกิจกรรมรวมพลัง White Thumb “โตไปไม่โกง” ครั้งที่ 2 ว่า หลักสูตรโตไปไม่โกง เนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อปลูกผังค่านิยม และจิตสำนักที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ จะมีการขยายการสอนหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนในสังกัด กทม.และต่อยอดการสอนหลักสูตรให้นักเรียนชั้นมัธยมและระดับอุดมศึกษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น