แนวหน้า ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2554

นิด้าฯ ปลื้ม สอนเด็กโตไปไม่โกง

รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สารธาณประโยชน์แบะประชาสังคม สถาบันบัณฑิตศาสตร์ (นิด้า) กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินกาหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ   โตไปไม่โกง ว่าหลงจากนิด้าได้จัดส่งกล่องอุปกรณ์ที่บรรจุหลังสูตรสือนิทาน ซีดีเพลง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 280 แห่ง ในสังกัด กทม. เรียบร้อยแล้วและทางโรงเรียนการสอน ราบรื่นด้วยดี เนื่องจากโครงการได้มีการดำเนิกนการและตรยีมความพร้อมมาเป็นลำดับ

กรุงเทพมหานครและนิด้า เริ่มเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกงเมื่อเดือน มิถุนายน 2553 วัตถุประสงค์เพื่อใช้สอยนักเรียนระดับอนุลาลถึงประถุมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคำนมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านกราทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งก่อนการสอนจริง ทีมงานได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านทั้งการผลิตสือการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้งเพลงสำหรับเด็กอนุบาลที่มีถึง 29 เพลง นิทานที่มีมากกว่า 50 เรื่อง พร้อมโปสเตอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการอบรมครูผู้สอนทั้ง 1,440 คน ในสังกัด กทม. อบรมการใช้หลักสูตรให้ผู้อำนวยการโรงเรีย ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ จากโรงเรียนเป้าหมายกว่า 1,000 คน

แสดงความคิดเห็น