สยามรัฐ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

ติวเข้มครูพี่เลี้ยงประยุกต์หลักสูตรโตไปต้องไม่โกง

กทม.เร่งปีการศึกษาหน้าขยายผลถึงป.6 และมัธยมศึกษา หลังลดทุจริตคอรัปชั่นในยุคเจเนอร์เรชั่นหน้า

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในพิธีเปิดโครงการเสริมทักษะแผนการเรียนการสอนและฝึกอบรมทักษะครูพี่เลี้ยงหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ซึ่งกทมร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม และ  ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการเสริมทักษะแผนการเรียนการสอนและฝึกอบรมทักษะครูพี่เลี้ยงหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่ออบรมครูพี่เลี้ยงเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรโตไปไม่โกง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

นางทยากล่าวว่า ในช่วงต้นของโครงการ กรุงเทพมหานครได้นำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาใช้ในการเรียนการสอนเฉพาะเด็กระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 แต่ในปีการศึกษาหน้าจะขยายไปถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ ชั้นมัธยมศึกษาต่อไป ซึ่งการปลูกฝังจิตสาธารณะจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก และสามารถทำได้จนถึงเด็กระดับที่โตขึ้น เนื่องจากเด็กเหล่านี้เมื่อเติบโตแล้วจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต และการเริ่มต้นที่ดี จะเป็นการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาในระยะยาวต่อไป ซึ่งครูหรือสถานศึกษาที่สนใจนำหลักสูตรไปปรับใช้กับสถานศึกษาของตน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.growinggood.org

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวคิด 5 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การทำอย่างรับผิดชอบ และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง เน้นการเรียนรู้ที่ไม่ใช่การท่องจำ ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน อาทิ เพลง นิทาน เกม และละคร เพื่อให้เด็กสามารถซึมซับและร่วมป้องกันสิ่งไม่ดีและการคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น