สยามรัฐ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

“ โตไม่โกง ” เวิร์กเปิดหนังโฆษณา สื่อทีวี วิทยุ ป้าย

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลัง “White Thumb – โตไปไม่โกง” ครั้งที่ 5 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาโครงการโดยกล่าวว่า ปัจจุบันกทม.นำหลักสูตร  “โตไปไม่โกง”  มาใช้ในโรงเรียนสังกัดกทม.280 แห่ง สอนผ่านเพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นท่องจำ มีเพลงสำหรับเด็กอนุบาล 29 เพลง นิทานกว่า 50 เรื่อง เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปีและได้อบรมครูสังกัด กทม. 1,440  คน อบรมการใช้หลักสูตรแก่ผอ.รร. ครูและศึกษานิเทศก์ จากโรงเรียนเป้าหมาย 1,000 คน จัดกิจกรรมรวมพลัง  White Thumb  สื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร โดยวางแผนขยายการสอนในโรงเรียนสังกัดกทม.ให้ครบ436 แห่ง ในเม.ย.นี้ และจะขยายไปชั้นป.4-6 มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ทั้งนี้ กทม.ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตร  “โตไปไม่โกง” เพื่อสอนนักเรียนระดับอนุบาล- ป.3 ในโรงเรียนสังกัดกทม. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งเน้นให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการคือ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และพอเพียง

สำหรับภาพยนตร์โฆษณามี 4 เรื่องประกอบด้วย ยักษ์กินเมือง ย่อยยาก กินใต้โต๊ะ และยักษ์ ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.54 ในส่วนของสปอตวิทยุมี 3 ชุด ได้แก่ ตุ๊กแก เรื่องของเด็ก และโรงเรียนกวดวิชา นอกจากนี้ ยังมีโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกลางแจ้งซึ่งมีทั้งป้ายบิลบอร์ด ป้ายไตรวิชั่น ป้ายบริเวณตอม่อ และป้ายบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง เพื่อตอกย้ำค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

หากครูหรือสถานศึกษาที่สนใจนำหลักสูตรไปปรับใช้กับสถานศึกษาของตน ดาวน์โหลดบทเรียน เพลง รวมถึงข้อมูลต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.growinggood.org  พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและพูดคุยได้ที่ www.facebook.com/GrowingGood และที่ http://twiiter.com/growinggood

แสดงความคิดเห็น