สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554

โตไม่โกง

ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม. รศ.ดร.จุรีย วิจิตรวาวทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานเปิดงานและ ร่วมแถลงข่าว “โตไปไม่โกง” ครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะ ใต้สะพานพระราม 8 เพื่อขยายแนวคิดหลักสูตรสู่วงกว้าง สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงานในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น