บ้านเมือง ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2554

กทม.สอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ใน ร.ร สังกัด

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ โตไปไม่โกงว่า กทม.ได้ร่วมกับศุนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสประเทศไทย จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาล – ป.3 ในโรงเรียนสักัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั้น โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในคำนิยม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ทั้งนี้ได้เริ่มเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกงเมื่อ อย่างไรก้อตาม กทม.ได้เริ่มเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกงไปแล้ว เมื่อ มิถุนายน 2553 โดยเป็นการสอนผ่านเพลง นิทาน เกมส์ ละคม เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นการท่องจำ ซึ่งมีเพลงสำหรับเด็กอนุบาล 29 เพลง นิทานมากกว่า 50 เรื่อง เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง รวม 40 ครั้ง ต่อปี การศึกษา และได้มีการอบรมครูผู้สอนในกสังกัด กทม. จำนวน 1440 คน รวมทั้งอบรมการใช้หลักสูตรให้แกผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศ จากโรงเรียนเป้าหมาย 1000 คน รวมทั้งจัดกิจการรมรวมพลัง White Thumb ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร

นางทยา กล่าวว่า หลักสูตรโตไปไม่โกงดังกล่าวเป็นความตั้งใจของ กทม. ที่จะปลูกฝังค่านิยามที่ดี และจิตสำนึกที่ดีงาม สร้าภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเฉพาะโรงเรียนในสังกัด กทม.เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันใช้หลักสูตรสอนนักเรียน อนุบาล – ป.3 ใน 280 โรงเรียน สังกัด กทม. โดยจะขยายการสอบหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ในห้ครับทั้ง 436 โงเรียนในสังกัด และต่อยอดการสอนหลักสูตรให้นักเรียนชั้นมัธยมและระดับอุดมศึกษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น