คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2554

นิด้าร่วมกทม.สอนหลักสูตรโตไปไม่โกง

กทม.ร่วมกับนิด้า เดินหน้าสอนหลักสูตร “ โตไปไม่โกง ” ลุยขยายแนวคิดหลักสูตรสู่วงกว้าง

กรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “ โตไปไม่โกง ” สอนนักเรียนระดับชั้น    อนุบาล – ป.3 ในโรงเรียนสังกัด กทม.  เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม การกระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นผู้อยู่อย่างพอเพียง

ได้มีการเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกง เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยเป็นการสอนผ่านเพลง นิทาน เกมส์ ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นการท่องจำ ซึ่งมีเพลงสำหรับเด็กอนุบาล 29 เพลง นิทานมากกว่า 50 เรื่อง เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปีการศึกษา และได้มีการอบรมครูผู้สอนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 1440 คน รวมทั้งอบรมการใช้หลักสูตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศน์จากโรงเรียนเป้าหมาย 1000 คนรวมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลัง White Thumb ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน  เพื่อสื่อสารกันโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หลักสูตรโตไปไม่โกงเป็นความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่จะปลูกฝังค่านิยมที่ดีและจิตสำนึกที่ดีงาม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเฉพราะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น

ปัจจุบันใช้หลักสูตรสอนนักเรียนอนุบาล – ป.3 ใน 280 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะขยายการสอนหลักสูตร ป.3 – ป. 6 ให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และต่อยอดการสอนหลักสูตรให้นักเรียนระดับขั้นมัธยมและระดับอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถดาวโหลดบทเรียน เพล ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอออนัญาติที่ www.growinggood.org  และติดตามความเคลื่อนไหว พูดคุย แสดงความคิดห็นได้ที่ www.facebook.com/GroeingGood. และ  http://twitter.com / growinggood

แสดงความคิดเห็น