www.pr-th.com ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2554

เปิดตัวโฆษณา “ โตไปไม่โกง ”

ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร – ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางทยา  ทีปสุวรรณ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โตไปไม่โกง เพื่อตอกย้ำให้เยาวชนไทยมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ค่านิยมนี้ให้ขยายออกไปสู่วงกว้างขึ้นโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังได้จัดงานรวมพลัง White Thumb ครั้งที่ 5 เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ให้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรโตไปไม่โกงเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในค่ายลูกเสือ โดยมีครอบครัวของนักเรียนจากโรงเรียนวัดเปรมประชามาร่วมกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น