Tnews Urbaniter ฉบับวันที่ 16-18 มีนาคม 2554 หน้า 16

โตไปไม่โกง

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร( กทม. ) ได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ “ โตไปไม่โกง ” และกิจกรรมรวมพลัง white Thumb “ โตไปไม่โกง ” ครั้งที่ 2 ว่าหลักสูตรโตไปไม่โกง เนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งที้จะมีการขยายการสอนหลักสูตรนี้ให้กับเด็กนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนในสังกัด กทม. และต่อยอดการสอนหลักสูตรให้นักเรียนชั้นมัธยมและระดับอุดมศึกษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น