ไทยโพสต์ ( x – cite ) ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2554 หน้า 6

เปิดตัวโฆษณา – ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โตไปไม่โกง เพื่อตอกย้ำให้เยาวชนไทยมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ค่านิยมนี้ให้ขยายออกไปสู่วงกว้างขึ้นโดยเฉพาะพ่อ แม่ผู้ปกครอง เมื่อวันก่อน

แสดงความคิดเห็น