แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2554 หน้า 17

เปิดตัวโฆษณา “ โตไปไม่โกง ” ผนึกกำลังเด็กไทยต้านคอรัปชั่น

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ พร้อมด้วย ผู้ปกครองและเยาวชนจากโรงเรียนวัดเปรมประชา ร่วมงาน รวมพลัง White Thumb และงานเปิดตัวโฆษณา “โตไม่โกง”

กรุงเทพมหานคร และ นิด้า จัดงานเปิดตัวโฆษณา “โตไปไม่โกง” พร้อมงานรวมพลัง White Thumb ครั้งที่ 5 เพื่อสื่อสารให้โรงเรียน ผู้ปกครองและสังคม รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรโตไปไม่โกงเพิ่มขึ้น โดยมี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเยาวชนจากโรงเรียนวัดเปรมประชา มาร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยผู้ปกครอง เพราะตระหนักว่า “ครอบครัว” มีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมให้เด็กโตไปไม่โกง
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เล่าถึงโฆษณาเพื่อรณรงค์ค่านิยมโตไปไม่โกงว่า ในส่วนของภาพยนตร์โฆษณานั้นมีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ ยักษ์กินเมือง ย่อยยาก กินใต้โต๊ะ และ ยักษ์ ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มทยอยออกอากาศแล้วทางช่อง 3, 5, 7, 9, 11 สำหรับสปอตวิทยุมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ตุ๊กแก เรื่องของเด็ก และโรงเรียนกวดวิชา เผยแพร่ทางคลื่น 95.5 (Virgin Hit) 101.0 (News Channel) และ 104.5 (Fat Radio) นอกจากนี้ ยังมีโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อกลางแจ้ง ซึ่งมีทั้งป้ายบิลบอร์ด ป้ายไตรวิชั่น ป้ายบริเวณตอม่อ และป้ายบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
” ปัจจุบันหลักสูตรโตไปไม่โกง ใช้สอนเด็กอนุบาลถุงป.3 ในโรงเรียน 280 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น การเผยแพร่โฆษณาครั้งนี้นับเป็นความตั้งใจของกรุงเทพมหานคร และนิด้า ที่ต้องการรณรงค์ค่านิยมการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้ขยายวงกว้างขึ้น ไม่เฉพาะเยาวชนเท่านั้น แต่ยังต้องการให้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญในการสอนให้ลูกหลานมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย ” รศ.ดร.จุรี กล่าว
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ ที่ปรึกษาหลักสูตรโตไปไม่โกง กล่าวถึงโฆษณาชุดนี้ว่า ความท้าทายอยู่ที่การทำให้กลุ่มคนหลากหลายวัยเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ง่าย โดยคำนึงถึงการดำเนินเนื้อเรื่องที่ทำให้เข้าใจง่าย กลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสาร คือการเปรียบเทียบ เป็นการสร้างความน่าสนใจ และความแปลกใหม่ เพื่อให้เกิดการจำจด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ว่าการโกงเป็นสิ่งที่ไม่ดี และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านการคอร์รัปชั่น
สำหรับมุมองเกี่ยวกับครอบครัวที่มีผลต่อการหล่อหลอมให้เด็กให้โตไปไม่โกงนั้น มีผู้ใหญ่หลายท่านได้แสดงทัศนะในเรื่องนี้ เริ่มที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “นอกจากครูและโรงเรียนแล้ว สิ่งสำคัญในการสอนให้เด็กโตไปไม่โกง คือผู้ปกครอง ที่บ้านของเด็กต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญที่ดีด้วย เพราะเด็กใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนไม่กี่ชั่วโมง แต่อยู่ที่บ้านมากกว่า ดังนั้น จึงต้องขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่ทุกท่านทั้งผู้ปกครอง พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ช่วยกันสอน ช่วยกันหล่อหลอมควบคู่ไปกับครูด้วย”
นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “คงต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองให้ร่วมกับกรุงเทพมหานครในการสอนให้ลูกหลานมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งเร็วๆ นี้ กรุงเทพมหานครจะมีโครงการอบรมห้องเรียนพ่อแม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของหลักสูตรโตไปไม่โกง เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่รู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ เพื่อจะได้มีเทคนิคที่จะใช้สอนลูกหลานและเพื่อที่เราจะได้สอนไปในทางเดียวกัน
นางนิธิพร วิศิษฐชัยชาญ ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า ชอบหลักสูตรโตไปไม่โกงมาก อยากให้ขยายการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนอื่นด้วย ลูกเรียนโรงเรียนสาธิตก็อยากให้ได้เรียนด้วย การที่กรุงเทพมหานครและนิด้า ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ก็เป็นแนวคิดที่ดีมาก เพราะการสอนให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น จะพึ่งแต่โรงเรียนหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ทั้งโรงเรียนและครอบครัวต้องสอนควบคู่กันและสอนไปในแนวทางเดียวกัน”
สำหรับครูโรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนในต่างจังหวัด รวมทั้งผู้สนใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดบทเรียน เพลง ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตที่ www.growinggood.org และติดตามความเคลื่อนไหว พูดคุย ได้ที่ www.facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood        

แสดงความคิดเห็น