บ้านเมือง ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2554 หน้า 12

กทม.ฟุ้งหลักสูตร “ โตไปไม่โกง ” แก้ทุจริตตรงจุด

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ตามที่ กทม.ได้ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศ จัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้นมา โดยเน้นสอนให้นักเรียนเป็นคนดี รู้จักกับค่านิยมที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และเปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว 280 โรง เริ่มจากระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเด็กนักเรียนที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ต่างชื่นชอบในรูปแบบการเรียนการสอนที่สนุกสนานผ่านนิทาน บทเพลง และกิจกรรมที่ไม่เน้นการท่องจำ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2554 นี้ จะอบรมครูผู้สอนและเปิดทำการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มอีก 151 โรง รวมทั้งขยายเพิ่มไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกโรงเรียนรวม 431 โรงยกเว้นโรงเรียนที่มีชั้นมัธยมศึกษาอีก 5 โรง ซึ่งจะเปิดสอนในปี 2555 ทั้งนี้ได้มีการเปิดตัวโฆษณารณรงค์ค่านิยมโตไปไม่โกง เพื่อให้คนที่เห็นได้เข้าใจถึงค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ผ่านสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ เครือข่าย และวิวบอร์ด โดยเนื้อหาที่สื่อออกไปจะเข้าใจง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อปลูกฝังค่านิยม “โตไปไม่โกง แก่แล้วก็ไม่โกง” และที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เรื่องของการขยายหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ยังไปโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคม นิด้า กล่าวว่า การเรียนรู้เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น เป็นเหมือนวัคซีนในการป้องกันให้กับเด็กได้ ที่ผ่านมาโรงเรียนในต่างจังหวัดและเอกชนให้ความสนใจในหลักสูตรโตไปไม่โกง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่ www.growinggood.org หรือเข้าไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ www.facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood ทั้งนี้ในการเรียนหลักสูตรดังกล่าวจะขยายความรู้เรื่องของอันตรายในการคอรัปชั่นจากเด็กไปสู่ผู้ปกครองและครอบครัวได้ในอนาคต และการเรียนในหลักสูตรจะผ่านการเรียนรู้การทำกิจกรรมที่สนุกสนาน

แสดงความคิดเห็น