คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2554 หน้า 11

โตไปไม่โกง – กรุงเทพมหานครและนิด้า ร่วมกันผลิตหลักสูตรโตไปไม่โกงสอนนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ผ่านนิทาน บทเพลงและกิจกรรมที่จัดขึ้น ผู้สนใจเกี่ยวกับหลักสูตร ดาวน์โหลดบทเรียน เพลง ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตที่ www.growinggood.org และติดตามความเคลื่อนไหว พูกคุย ได้ที่ http://www.facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood

แสดงความคิดเห็น