คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2554 หน้า 8

กทม.ปั้นหลักสูตร “ โตไปไม่โกง ” ปลูกฝังเยาวชนไทยให้ซื่อสัตย์

กทม.จับมือนิด้า เปิดตัวโฆษณาสร้างค่านิยม “โตไปไม่โกง” ทั้งในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อกลางแจ้ง เพื่อตอกย้ำเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามในการต่อต้านคอรัปชั่น พร้อมกระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญในการสอนลูกหลาน

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เพื่อสอนนักเรียนระดับอนุบาล-ป.3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนักที่ดีงาม ยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยเนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ส่วนภาพยนตร์โฆษณามีทั้งหมด 4 เรื่อง ประกอบด้วย ยักษ์กินเมือง ย่อยยาก กินใต้โต๊ะ และยักษ์ ซึ่งเริ่มออกอากาศแล้วตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ในส่วนของสปอตวิทยุมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ตุ๊กแก เรื่องของเด็ก และโรงเรียนกวดวิชา นอกจากนี้ยังมีโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกลางแจ้งซึ่งมีทั้งป้ายบิลบอร์ด ป้ายไตรวิชั่น ป้ายบริเวณตอม่อ และป้ายบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง เพื่อตอกย้ำค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านการคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่สู่วงกว้างโดยเฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครอง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้นำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาใช้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 280 แห่ง โดยการสอนผ่านเพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นการท่องจำ ซึ่งมีเพลงสำหรับเด็กอนุบาล 29 เพลง นิทานมากกว่า 50 เรื่อง เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปีการศึกษา และได้อบรมครูผู้สอนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 1,440 คน

รวมทั้งอบรมการใช้หลักสูตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ จากโรงเรียนเป้าหมาย 1,000 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลัง White Thumb ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร โดย กทม.มีแผนจะขยายการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเพิ่มจนครบทั้ง 436 แห่ง ภายในเดือนเมษายนนี้และจะขยายไปยังนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาด้วย

ครูหรือสถานศึกษาที่สนใจนำหลักสูตรไปปรับใช้กับสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดบทเรียน ข้อมูลต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.growinggood.org

แสดงความคิดเห็น