แนวหน้า 28 ม.ค.54

นิด้า ฯ ปลื้มสอนเด็ก “โตไปไม่โกง”

รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ประธานศุนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินการหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ว่าหลังจากนิด้าได้จัดส่งกล่องอุปกรณ์ที่บรรจุหลักสูตรหนังสือนิทาน ซีดีเพลง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 280 แห่งในสังกัดแทม.เรียบร้อยแล้วและทางโรงเรียนได้เริ่มสอนหลักสูตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปี 2553 ซึ่งการเรียนการสอนราบรื่นด้วยดี เนื่องจากโครงการได้มีการดำเนินการและเตรียมความพร้อมมาเป็นลำดับ

กรุงเทพมหานครและนิด้า เริ่มเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกงเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 วัตุประสงค์เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งก่อนการสอนจริง ทีมงามได้มีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านทั้งการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้งเพลงสำหรับเด็กอนุบาล ที่มีถึง 29 เพลง นิทานที่มีมากกว่า 50 เรื่อง พร้อมโปสเตอร์ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการอบรมครูผู้สอนทั้ง 1,440 คน ในสังกัดกทม. อบรมการใช้หลักสูตรให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ จากโรงเรียนเป้าหมายกว่า 1,000 คน รวมทั้งจัดงานรวมพลัง White Thump ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครองและสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร และในอนาคตอันใกล้จะมีการขยายการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 เพิ่มเติม รวมทั้งจะสอนให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนกทม.ด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร จะมุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ เพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชั่น ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์สุรจิต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ผู้สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดบทเรียน เพลง ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตที่ www.growinggood.org และติดตามความเคลื่อนไหว พูดคุย แสดงความคิดเห็นได้ที่ www.facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood

One Response to “แนวหน้า 28 ม.ค.54”

  1. avatar

    เป็นโครงการที่ดีมาก ค่ะดิฉันจะนำเอาไปสอนนักเรียนด้วยค่ะ เพราะการสร้างคนดีตามค่านิยม ๕ ประการได้สักคน มีค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

แสดงความคิดเห็น