พิมพ์ไทย 27 ม.ค. 54

ผนึกสอนเด็กโตไปไม่โกง

วานนี้ (26 ม.ค. 54) เมื่อเวลา 9.30 น. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วย รศ.ดร. จุรี  วิจิตรวาทยการ ประธานศุนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ “โตไปไม่โกง” และกิจกรรมรวมพลัง White Thump “โตไปไม่โกง” ครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมนิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อใช่สอนนักเรียนระดับอนุบาล-ป.3 ในโรงเรียนสังกัดกทม.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมต่อสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

อย่างไรก็ตาม กทม. ได้เริ่มเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกง ไปแล้ว เมื่อ มิ.ย 53 โดยเป็นการสอนผ่านเพลง นิทาน เกมส์ ละคร เพื่อความสนุกสนานเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นท่องจำ ซึ่งมีเพลงสำหรับเด็กอนุบาล 29 เพลง นิทานมากกว่า 50 เรื่อง เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง รวม 40 ครั้ง ต่อปี การศึกษา และได้มีการอบรมครูผู้สอนในสังกัดกทม. จำนวน 1,440 คน รวมทั้งอบรมการใช้หลักสูตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศน์ จากโรงเรียนเป้าหมาย 1,000 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลัง White Thump ซึ่งเป็นกิจกรรมสอนนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร

นางทยา กล่าวว่า หลักสูตรโตไปไม่โกงดังกล่าวเป็นความตั้งใจของกทม. ที่จะปลูกฝังค่านิยมที่ดี และจิตสำนึกที่ดีงาม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกทม.เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันใช้หลักสูตรสอนนักเรียนอนุบาล-ป.3 ใน 280 โรงเรียนสังกัดกทม. โดยจะขยายการสอนหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนในสังกัด และต่อยอดการสอนหลักสูตรให้นักเรียนชั้นมัธยมและอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดบทเรียน เพลง ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาติที่ www.growinggood.org และติดตามความเคลื่อนไหว พูดคุย แสดงความคิดเห็นได้ที่ www.facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood

แสดงความคิดเห็น