บ้านเมือง 28 ม.ค. 54

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึง ความคืบหน้าโครงการ โตไปไม่โกง ว่า กทม.ได้ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความไม่โปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาล – ป.3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ทั้งนี้ได้เริ่มเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกงเมื่อ มิ.ย 53 โดยเป็นการสอนผ่านเพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นท่องจำ ซึ่งมีเพลงสำหรับเด็กอนุบาล 29 เพลง นิทานมากกว่า 50 เรื่อง เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปีการศึกษา และได้มีการอบรมครูผู้สอนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 1,440 คน รวมทั้งอบรมการใช้หลักสูตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ จากโรงเรียนเป้าหมาย 1,000 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลัง White Thump ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่างถึงเรื่องนี้ว่า หลักสูตรโตไปไม่โกงเป็นความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่จะปลูกฝังค่านิยมที่ดีและจิตสำนึกที่ดีงาม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันใช้หลักสูตรสอนนักเรียนอนุบาล – ป.3 ใน 280 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะขยายการสอนหลักสูตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และต่อยอดการสอนหลักสูตรให้นักเรียนชั้นมัธยมและระดับอุดมศึกษาต่อไป

แสดงความคิดเห็น