คม ชัด ลึก 27 ม.ค. 54

กทม. ร่วมกับนิด้า เดินหน้าสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ลุยขยายแนวคิดหลักสูตรสู่วงกว้าง

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” สอนนักเรียนระดับอนุบาล – ป.3 ในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนักที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง

ได้มีการเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกงเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยเป็นการสอนผ่านเพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นท่องจำ ซึ่งมีเพลงสำหรับเด็กอนุบาล 29 เพลง นิทานมากกว่า 50 เรื่อง เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปีการศึกษา และได้มีการอบรมครูผู้สอนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 1,440 คน รวมทั้งอบรมการใช้หลักสูตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ จากโรงเรียนเป้าหมาย 1,000 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลัง White Thump ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่างถึงเรื่องนี้ว่า หลักสูตรโตไปไม่โกงเป็นความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่จะปลูกฝังค่านิยมที่ดีและจิตสำนึกที่ดีงาม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น

ปัจจุบันใช้หลักสูตรสอนนักเรียนอนุบาล – ป.3 ใน 280 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะขยายการสอนหลักสูตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และต่อยอดการสอนหลักสูตรให้นักเรียนชั้นมัธยมและระดับอุดมศึกษาต่อไป

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดบทเรียน เพลง ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตที่ www.growinggood.org และติดตามความเคลื่อนไหว พูดคุย แสดงความคิดเห็นได้ที่ www.facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood

แสดงความคิดเห็น