www.manager.co.th ประจำวันที่ 26 มกราคม 2554

กทม.ผนึกนิด้าเดินหน้าหลักสูตร “ โตไปไม่โกง ”

กทม.ร่วมกับนิด้า เดินหน้าสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ลุยขยายแนวคิดหลักสูตรสู่วงกว้างต่อยอดถึงสอนมหาวิทยาลัย

วันนี้ (26 ม.ค. ) นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการ “โตไปไม่โกง” และกิจกรรมรวมพลัง White Thumb “โตไปไม่โกง” ครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8

นางทยา กล่าวว่า หลักสูตรโตไปไม่โกงเป็นความตั้งใจของ กทม.ที่จะปลูกฝังค่านิยมที่ดี และจิตสำนึกที่ดีงาม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกทม.เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันใช้หลักสูตรสอนนักเรียนอนุบาล-ป.3 ใน 280 โรงเรียนสังกัด กทม.ซึ่งมีเนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อปลูกผังค่านิยม และจิตสำนักที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ จะมีการขยายการสอนหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนในสังกัด กทม.และต่อยอดการสอนหลักสูตรให้นักเรียนชั้นมัธยมและระดับอุดมศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ กทม.และศูนย์สาธารณประโยชน์ได้ร่วมกันเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกงเมื่อ มิ.ย. 2553 โดยเป็นการสอนผ่านเพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นการท่องจำ ซึ่งมีเพลงสำหรับเด็กอนุบาล 29 เพลง นิทานมากกว่า 50 เรื่อง เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปีการศึกษา และได้มีการอบรมครูผู้สอนในสังกัดกทม.จำนวน 1,440 คน รวมทั้งอบรมการใช้หลักสูตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศน์ จากโรงเรียนเป้าหมาย 1,000 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลัง White Thumb ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดบทเรียน เพลง ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตที่ www.growinggood.org และติดตามความเคลื่อนไหว พูดคุย แสดงความคิดเห็นได้ที่ www.facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood

แสดงความคิดเห็น