http://onlinemagazine.com ประจำวันที่ 26 มกราคม 2554

เดินหน้าสอนหลักสูตร “ โตไปไม่โกง ” ลุยขยายแนวคิดหลักสูตรสู่วงกว้าง

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นิด้า เดินหน้าใช้หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” สอนนักเรียนอนุบาล-ป.3 อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปี 2553 ใน 280 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ลุยสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องด้วยการขยายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างยิ่งขึ้น

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินการหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ว่า หลังจากนิด้าได้จัดส่งกล่องอุปกรณ์ที่บรรจุหลักสูตร หนังสือนิทาน ซีดีเพลง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 280 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และทางโรงเรียนได้เริ่มสอนหลักสูตร โตไปไม่โกงอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปี 2553 ซึ่งการเรียนการสอนราบรื่นด้วยดี เนื่องจากโครงการได้มีการดำเนินการและเตรียมความพร้อมมาเป็นลำดับ

“ กรุงเทพมหานครและนิด้า ได้เริ่มเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกงเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการ ยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งก่อนการสอนจริง ทีมงานได้มีการเตรียมความพร้อม ในทุกๆ ด้าน ทั้งการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้งเพลงสำหรับเด็กอนุบาลที่มีถึง 29 เพลง นิทานที่มีมากกว่า 50 เรื่อง พร้อมโปสเตอร์ ฯลฯ มีการอบรมครูผู้สอนทั้ง 1,440 คนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อบรม การใช้หลักสูตรให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ จากโรงเรียนเป้าหมายกว่า 1,000 คน รวมทั้งจัดงานรวมพลัง White Thumb ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ” รศ.ดร.จุรี กล่าว

รศ.ดร.จุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้หลักสูตรโตไปไม่โกงขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทีมงาน จึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลายๆ รูปแบบ อาทิ การจัดรวมรวมพลัง White Thumb ซึ่งจัดขึ้นไปแล้ว 1 ครั้ง ยังเหลือการจัดอีก 4 ครั้ง นอกจากนี้ จะมีการผลิตสื่อโฆษณา อาทิ ภาพยนตร์โฆษณา ป้ายบิลบอร์ด หนังสือพิมพ์ สปอตวิทยุ รวมทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์โตไปไม่โกงได้รับความสนใจอย่างมาก จากครู ผู้ปกครอง ผู้มีชื่อเสียงในสังคม และผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้จะมีการขยายการเรียน

การสอนหลักสูตรให้กับนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 เพิ่มเติม รวมทั้งจะมีการดำเนินการสอนให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

“ ทีมงานทุกคนคาดหวังว่าหลักสูตรโตไปไม่โกง จะช่วยหล่อหลอมเยาวชนให้สำนึกต่อต้าน การคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยู่ โดยจะเห็นได้จากคะแนนดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยซึ่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ได้ประกาศว่าในปี 2553 ประเทศไทยมีคะแนนเพียง 3.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 โดยให้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) – 10 (คอร์รัปชัน น้อยที่สุด) คิดเป็นอันดับที่ 78 จาก 178 ประเทศ เท่ากับประเทศจีน โคลัมเบีย กรีซ เลโซโท เปรู เซอร์เบีย และอยู่อันดับที่ 9 จาก 23 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ”

อนึ่ง ที่มาของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เกิดจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงของไทยที่สะสมมานานจนก่อให้เกิดผลเสียหายและนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย กรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เนื้อหาของหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง จะมุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ เพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชั่น ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง สำหรับวิธีการเรียนการสอน จะสอนผ่านบทเพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นการท่องจำ โดยจะแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งวิชา เรียนสัปดาห์ละครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปีการศึกษา

สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดบทเรียน เพลง ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้อง ขออนุญาตที่ www.growinggood.org และติดตามความเคลื่อนไหว พูดคุย แสดงความคิดเห็นได้ที่ www.facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood

แสดงความคิดเห็น