ความในใจของคุณครู ฯ 5

ความในใจของคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครู “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 101

ดีใจที่ได้เป็นครู เป็นแบบอย่างของเด็ก ได้สอนเด็ก การสอนเด็กให้เป็นคนดี นั้นแสนจะยากมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อม และสภาวะทางสังคมในปัจจุบัน ทำให้เรารู้สึกท้อแท้มาก อยากให้หลักสูตร
นี้นำไปสอนผู้ใหญ่ ผู้บริหารใหญ่ๆ เช่นนักการเมือง ผู้บริหารประเทศให้มีจิตสำนึก และเป็นแบบอย่าง
ร่วมกับครูต้นแบบทุกท่าน

ข้อความในใจที่ 102

การสร้างคนเป็นคนดียาก แต่ทำได้ เป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
                     ตราบเท่าชีวิต เท่าชีวิตครูที่เหลือ ต้องทำดี

ข้อความในใจที่ 103

ถึงเด็กๆบางคนจะดื้อ ซนบ้าง แต่ครูก็รักเด็กๆ อยากให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กที่เก่ง
                     และที่สำคัญที่สุด อยากให้เด็กๆเป็นคนดีค่ะ

ข้อความในใจที่ 104

ดีใจที่ได้มีอาชีพเป็นครู มีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอด ความรู้ ความคิด
และการปลูกฝังเด็กให้เขาเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ทำให้เขาเติบโตอย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรม มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีความมัธยัสถ์ อดออม

ข้อความในใจที่ 105

ครูเป็นผู้สร้างอนาคตให้กับเด็ก

ข้อความในใจที่ 106

เมื่อเรายังมีชิวิตอยู่ ควรใช้เวลาให้คุ้ม และมีคุณค่า เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ
                 ส่วนรวม ทำกิจกรรมดีๆร่วมกัน ที่สร้างสรรค์ต่อไป

ข้อความในใจที่ 107

ขอบคุณสำหรับทีมงาน และผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ได้คิด และสร้างหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ครูจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของชาติให้โตขึ้นไปไม่โกง

ข้อความในใจที่ 108

ทำดีที่สุดแล้ว ขอให้ทำต่อไป และจะขอเป็นอีกหนึ่งคนที่จะช่วยสร้างเด็กของตนเองให้ โตไปไม่โกง
        ขอสัญญาว่าจะนำสิ่งที่ดีๆใน2วันนี้ ไปพัฒนาเด็ก ให้เป็นคนดีของชาติต่อไปในวันข้างหน้า

ข้อความในใจที่ 109

ผู้บริหารภาครัฐควรให้ความสำคัญ และเสริมสร้าง ขวัญ-กำลังใจ
            ในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะครูคือผู้สร้างค่ะ

ข้อความในใจที่ 110

การจะสอนให้ใครคนใดคนหนึ่งให้ได้ดีนั้น แค่คำพูดคำสอน คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือน
คงยังไม่เพียงพอ แต่สิ่งที่จะสอนได้ดีคือ แบบอย่างที่ดี เหมือนที่เคยได้ยินได้ฟังว่าแบบ
อย่างที่ดีมีค่ามากกว่า คำสอน ดังนั้นเด็กๆจะดีได้ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ

ข้อความในใจที่ 111

ครูไม่หวังว่าหนูจะเป็นคนเก่ง แต่สิ่งที่ครูหวังคือการที่หนูเป็นคนดี ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม
                   “ประเทศชาติจะพัฒนา ต้องพัฒนาที่ประชาชนก่อน”

ข้อความในใจที่ 112

ดีใจ ภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นคนไทย และได้เป็นคุณครูที่ปลูกฝังให้เด็กๆเป็นคนดี มีคุณธรรม
“ทำบุญอะไร” ก็ไม่สู้เท่ากับทำบุญในการให้แสงสว่างในชีวิตกับเด็กๆไทย ขอทุกคนเป็นคนดี
และมีความสุข จากใจ ครูปรียา

ข้อความในใจที่ 113

อยากให้เด็กขยันเรียนมากขึ้น และให้พ่อแม่ดูแลเด็กมากขึ้น ไม่ควรปล่อยทิ้งให้เค้า
                         คิดเอง ทำอะไรเอง ให้ผู้ปกครองช่วยดูแล

ข้อความในใจที่ 114

อยากบอกว่าขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสมารับการอบรมในครั้งนี้ และจะได้นำไปสั่งสอนเด็กนักเรียน
ที่ห้อง และโรงเรียน และสมาชิกในครอบครัวคนรอบข้าง และจะขอร่วมมือร่วมใจเป็นคนดีของสังคมประเทศชาติต่อไป เพื่อรุ่นลูก-หลานต่อไป ขอบคุณค่ะ

ข้อความในใจที่ 115

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ครูจะแต่งแต้มสีใดลงไปก็ได้ ในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่ง จะตั้งใจปลูกฝัง
              คุณงานความดีให้เด็กเติบโตไปเป็นเด็กดี และเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ข้อความในใจที่ 116

ครูรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ดูแลเด็กเล็กๆที่มีทั้งเรียบร้อยน่ารัก และซุกซน แต่ก็ตามประสาความเป็นวัยของเขา ครูรู้สึกดีใจที่ทำให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม จากที่เคยเห็นแต่เรา ว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้ พ่อแม่ผู้เกี่ยวข้องต้องชื่นชมเขาว่าหนูเป็นคนเก่งของทุกคนได้

ข้อความในใจที่ 117

ดีใจที่เป็นครู ยินดีที่จะเป็นผู้ให้ ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน ขอผู้รับจงรู้ว่าครูเต็มใจ
                ไม่ว่าจะวันนี้วันไหน…ก็จะทำเช่นนี้ตลอดไป

ข้อความในใจที่ 118

รู้สึกขอบคุณทีมงานที่ได้มีวันนี้ … มีสิ่งดีๆกลับไปโรงเรียน รู้สึกมีความรัก+ ปราถนาดีกลับไปด้วย
              มีความภาคภูมิใจอยากพัฒนาให้ลูกศิษย์เป็นเด็กดี มีความรักต่อคนอื่น รักทุกคน

ข้อความในใจที่ 119

ขอตั้งใจปลุกปั้นศิษย์ทุกคนให้เป็นคนดีของชาติตลอดไป

ข้อความในใจที่ 120

การอบรมวันนี้ทำให้เราสำนึกว่าถ้าเรามาร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันสร้างเด็กให้เป็นคนดี
                     “โตไปไม่โกง” จะทำให้ชาติบ้านเมืองอยู่กันอย่างสงบสุข

ข้อความในใจที่ 121

การสอนที่จะทำให้เด็กเป็นคนดีได้นั้นสำคัญที่สุดคือตัวอย่างที่ดี
               จากการกระทำของครูในทุกๆสิ่ง ทุกๆเรื่อง

ข้อความในใจที่ 122

เป็นโครงการที่ดี แต่กลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็นนักการเมืองมาร่วมด้วย, จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรมไปเผยแพร่ และปลูกฝังกับลูกศิษย์ ลูกหลานต่อไป, เด็กๆมีพื้นฐานการเรียนรู้ต่างกัน การรับรู้ข่าวสารจึงต่างกัน, ครอบครัว เป็นตัวอย่างที่เด็กใกล้ชิดมากที่สุด พ่อ-แม่ ควรทำเป็นตัวอย่างที่ดี

ข้อความในใจที่ 123

อยากเห็นเด็กๆเป็นคนที่มีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว รักคตนเอง ครอบครัว
                         และประเทศชาติ และเป็นคนดี

ข้อความในใจที่ 124

อยากขอบคุณความฝันของฉันในอดีตที่ผลักดันให้มาได้เป็นครูในวันนี้ ได้สร้างผลผลิต
ลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ได้มีอนาคตที่ครูภูมิใจ และเป็นคนดีของสังคม ลูกศิษย์ที่ฉันสอนมา
เป็นคนดีทุกคน ไม่มีลูกศิษย์คนไหนที่เกเรให้ครูเสียใจเลย

ข้อความในใจที่ 125

จะตั้งใจ และมุ่งมั่นเป็นครูที่ดี เพื่อพัฒนาเด็ก และประเทศชาติต่อไป

2 Responses to “ความในใจของคุณครู ฯ 5”

 1. avatar
  ma
  19. ก.ย., 2012 at 4:49 pm #

  สื่อถึงครูและนักเรียนได้ดีจุงๆ 5555555555555555555

 2. avatar
  bam
  19. ก.ย., 2012 at 4:50 pm #

  very good

แสดงความคิดเห็น