ความในใจของคุณครู ฯ 4

ความในใจของคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครู “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 76

การสร้างคนไม่โกง… ถ้าไม่ต้องเริ่มที่เด็กจะได้ไหม ทุกวันนี้ผู้ใหญ่จะทำอะไรมักจะอ้างเด็ก
เริ่มที่เด็ก แต่ทำไมไม่มองที่ผู้ใหญ่ก่อน โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่าง ทำ
เป็นตัวอย่าง เริ่มที่นักการเมือง ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครองถ้าทำดี ไม่โกหก ไม่โกง
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้เด็กเห็น เด็กจะไม่เป็นแบบทุกวันนี้ สื่อก็มีส่วนสำคัญ ต้องร่วม
กันทุกภาคส่วนในสังคมไทย อย่าโทษเด็กอีกเลย

ข้อความในใจที่ 77

ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ข้อความในใจที่ 78

ขอขอบคุณคณะวิทยากรทีมงานทุกท่าน ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆที่จะให้คุณครูได้ไปจัด
               กิจกรรมเพื่อสร้างคนตัวเล็กๆให้เป็นคนดีของชาติต่อไป

ข้อความในใจที่ 79

มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นคุณครูสอนนักเรียนชั้นอนุบาล เด็กๆทุกคนน่ารัก มีความสดใส
          ร่าเริง คุณครูมีความสุขมากค่ะ ขอให้เด็กๆของครูเป็นเด็กดี โตไปไม่โกงนะคะ

ข้อความในใจที่ 80

ดีใจที่ได้เป็นครู และดีใจที่ศิษย์ของครูเป็นเด็กดี

ข้อความในใจที่ 81

ภูมิใจที่ได้เป็นครู “โตไปไม่โกง” เป็นสิ่งที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝัง

ข้อความในใจที่ 82

อยากให้สังคมเห็นคุณค่าของครูมากกว่านี้เพราะสังคมตอนนี้มองว่าครูสอนให้เด็กไม่รู้จักคิด
      ซึ่งความจริงครูดีมีมากมาย ควรนำเสนอสื่อครูดีให้สังคม เห็นคุณค่าครูมากกว่าทุกวันนี้

ข้อความในใจที่ 83

ดีใจที่ได้ให้ความรู้กับเด็ก ดีใจมากที่เด็กเขียนชื่อตนเอง ร้องเพลง ท่องคำคล้องจองได้

ข้อความในใจที่ 84

ขอบคุณทุกๆวินาที ทุกอย่างที่ทำให้มีวันนี้ และจะนำประสบการณ์ที่ได้จากวันนี้
                    ไปช่วยพัฒนาประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด จากใจจริง

ข้อความในใจที่ 85

ถึงคณะวิทยากรที่อบรม – ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงคณะผู้บริหารบ้านเมือง – ควรปลูกฝัง
   ทุกสิ่งที่ดีจากเด็กๆไป ถึงลูกๆของคุณครู(ที่น่ารักทุกคน) คุณครูจะนำหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
     ไปถ่ายทอดกับลูกๆของทุกคน เพื่อประเทศชาติของเรานะจ๊ะ เราตจะร่วมมือกันทุกคน

ข้อความในใจที่ 86

เด็กทุกคน เปรียบเหมือนผ้าขาว ครูคือผู้ให้สิ่งดีๆแก่เด็ก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
                              ด้วยสำนึกและจิตวิญญาณ

ข้อความในใจที่ 87

จะพยายามปลูกฝังให้เด็กๆอนุบาลทุกคนที่ได้สอน “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 88

ขอให้รุทกคนทำความดี แม้ว่าจะเป็นการยาก และถึงแม้จะไม่มีคนรู้

ข้อความในใจที่ 89

อยากให้กทม. มองเห็นความสำคัญของเด็กอนุบาลโดยให้ครูอยู่กับเด็กๆ
             มากกว่าจะให้ครูอนุบาลไปทำงานอย่างอื่น

ข้อความในใจที่ 90

ครูจะพัฒนาตนเองทุกๆด้าน เพื่อหนูๆจ้ะ

ข้อความในใจที่ 91

ครูมีหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างคนซึ่งคนก็จะสร้างชาติต่อไป
ซึ่งชาติจะถูกสร้างให้เป็นอย่างไรก็อยู่ที่การสร้างเด็กให้เป็นคนดี

ข้อความในใจที่ 92

ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตร “คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง”
   ไปพัฒนาเด็กๆให้โตไปเป็นคนดีของประเทศชาติ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ช่วยเติมเต็มให้

ข้อความในใจที่ 93

“ลูก” เป็นคำที่สำคัญที่สุดของพ่อแม่ พ่อแม่ไว้ใจส่งสิ่งที่รักที่สุดให้ครูดูแล นึกเสมอว่า
เราเป็นครูต้องดูแล ให้ความรัก ความเอาใจใส่ สั่งสอน ให้เด็กๆทุกๆคน เติบโตขึ้นอย่างมี
คุณภาพ และในปัจจุบันด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เก่งอย่างเดียว ประเทศอยู่ไม่ได้
ทุกคนต้องเป็นเด็กดีและคนดีเพื่อประเทศไทยของเรา

ข้อความในใจที่ 94

เราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด และดีใจที่ กทม. เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในความเป็นคนที่สมบูรณ์ ถึงแม้ผู้บริหารจะเน้นกิจกรรม อ่าน-เขียน ให้เหมือนเด็กประถม

ข้อความในใจที่ 95

คุณธรรมนำชีวิต ขอให้เธอจงรู้จัก อภัย, สามัคคี, เสียสละ, อดทน(ต่ออุปสรรค)
      มีความสุขกับชีวิต เรามีความสุข สังคมมีสุข ประเทศชาติก็อยู่ดีมีสุขเช่นกัน

ข้อความในใจที่ 96

ครูอยากให้ลูกๆของครูทุกคนเป็นคนดี และเป็นเด็กน่ารักของคุณครูตลอดไป

ข้อความในใจที่ 97

อยู่ที่กรุงเทพ คุณครูทำหน้าที่สอนลูกศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เด็กๆทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกัน คุณครู
ก็มีหน้าที่ของความเป็น “แม่” ที่ต้องให้ความรัก ความเข้าใจ และทำหน้าที่ของแม่ให้
สมบูรณ์จึงหวังไว้ว่าตนเองจะได้ย้ายกลับบ้านไปหาลูกชาย และครอบครัว

ข้อความในใจที่ 98

ครูคือผู้ให้ ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนที่เป็นวัตถุ แต่ให้แล้วหวังเพียงอย่างเดียว คืออยากให้ศิษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีทั้งความรู้ เป็นคนดี และมีจิตใจดี ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพื่อประเทศชาติของเรา

ข้อความในใจที่ 99

ขอขอบคุณโครงการนี้ ขอขอบคุณที่มองเห็นคุณค่าของเด็กน้อยๆที่คิดว่าเด็กเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างชาติได้ แต่ที่อยากจะฝากถึง ผบ. ที่ยังไม่เห็นคุณค่าของเด็กเหล่านี้ ช่วยให้ความสำคัญด้วย

ข้อความในใจที่ 100

การที่เราจะสร้างใครสักคนขึ้นมาให้เป็นคนดีอย่างที่เราคิด เป็นสิ่งที่ยาก บางคนอาจมองว่าลำบาก หรือไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ถ้าเราสามารถทำสิ่งที่คนอื่นเคยพูดว่าไม่มีทาง ทำไมได้หรอก ให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ มันจะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแค่ไหน ณ วันหนึ่งที่คนดีที่เราสร้างสามารถทำให้ประเทศชาติดีขึ้น มันจะน่าภูมิใจแค่ไหน

แสดงความคิดเห็น