จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ “หลักสูตรโตไปไม่โกง”

จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ “หลักสูตรโตไปไม่โกง”


โรงแรมแอมบาสเดอร์ – พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร (ที่ 3 จากขวา) รองประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ (กลาง) ปลัดกรุงเทพมหานคร และ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานหลักสูตรโตไปไม่โกง ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “จากแนวคิด…สู่แนวปฏิบัติหลักสูตรโตไปไม่โกง” ซึ่งจัดขึ้นในงานอบรมการใช้หลักสูตรโตไปไม่โกง โดยมีผู้อำนวยการ ครู และศึกษานิเทศก์จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมงานกว่า 1,000 คน สำหรับหลักสูตรโตไปไม่โกงเป็นหลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

โทร. 0 2354 3588 อีเมล : usanee@incom.co.th

แสดงความคิดเห็น