ไทยโพสต์ 27ก.ค.53

เด็กไทยต้านคอรัปชั่น

คอรัปชั่น เป็นปัญหาที่สะสมในสังคมไทยมานาน ซึ่งการสร้างจิตสำนึกให้รู้ผิดชอบชั่วดี ลดละความเห็นแก่ตัว จะเป็นเกราะป้องกันคอรัปชั่นที่ดีที่สุด และควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อสอนนักเรียนอนุบาล-ป.3 ให้มีจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

แสดงความคิดเห็น