ทันหุ้น(ฉบับพิเศษ) 30ก.ค.53

“โตไปไม่โกง” ปลูกฝังเด็กไทย ต้านคอร์รัปชั่น

“คอร์รัปชัน” เป็นปัญหาที่สะสมในสังคมไทยมานาน ซึ่งการสร้างจิตสำนึกให้รู้ผิดชอบชั่วดี ลดละความเห็นแก่ตัวจะเป็นเกราะป้องกันคอร์รัปชั่นที่ดีที่สุดและควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานคร จึงร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อสอนนักเรียนอนุบาล-ป.3 ให้มีจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แสดงความคิดเห็น