กรุงเทพธุรกิจ 13ก.ค.53

คบเด็กสร้างชาติ

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีม ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่ากทม. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่า กทม. ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัมนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายภิญโญ ทองชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดตัวหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อสอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.growinggood.org

แสดงความคิดเห็น