ค่านิยมคนไทยต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

One Response to “ค่านิยมคนไทยต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน”

  1. avatar
    Tuisalaya
    07. มี.ค., 2011 at 5:54 pm #

    เรื่องขี่โกงจะต้องไม่เป็นเรื่องธรรมดาแน่นอน เพราะมันเป็นความประพฤติที่วิญญูชนเขาไม่ทำกัน เป็นสันดานที่เห็นแก่ตัว และเห็นแก่ตัวอย่างหน้าด้านๆ พวกนักการเมืองที่เคยเป็นคนดีมาก่อนพอเป็นนักการเมืองเต็มตัวก็เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด ละทิ้งความชอบธรรมที่จะต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมืองกลับเป็นเห็นแก่ตัวไปรับผิดรับชอบแก่พรรคแก่พวกน่าเสียดายคนดีๆที่ต้องมาเสียในสถาบันการเมืองของชาติไทยครับ

แสดงความคิดเห็น