ผู้หญิงถึงผู้หญิง 23มิ.ย.53

งานแถลงข่าว

เปิดตัวโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดย ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 14.30 น.

แสดงความคิดเห็น