กิจกรรม เจ้าโต้งกับชาวนา

กิจกรรม เจ้าโต้งกับชาวนา

จุดประสงค์ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

1. ครูอ่านนิทานเรื่องเจ้าโต้งกับชาวนา โดยกระตุ้นให้เด็กใช้จินตนาการตามเนื้อเรื่อง

2. เมื่ออ่านนิทานจบ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

- หน้าที่ของปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของเจ้าโต้งคืออะไร

- เมื่อชาวนาโมโหปู่ของปู่ของปู่ของปู่ของเจ้าโต้งแล้วเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมา

- ถ้านักเรียนเป็นชาวนา นักเรียนจะทำอย่างไร

3. ครูอ่านคำคล้องจอง “เจ้าโต้งตื่นเช้า”  ให้นักเรียนฟัง หรือ อาจฝึกให้นักเรียนท่องตาม

อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้

1. นิทานเรื่องเจ้าโต้งกับชาวนาขี้เกียจ

2. คำคล้องจอง “เจ้าโต้งตื่นเช้า”

เอกสารประกอบ

คำคล้องจองเจ้าโต้งตื่นเช้า

ไก่เอ๋ยไก่โต้ง                   โก่งคอขันคู

ตื่นแต่เช้าตรู่                   รู้หน้าที่ตน

ตะวันตื่นเช้า                   เจ้าโต้งฝึกฝน

รู้อดรู้ทน                        โก่งคอขันเตือน

บอกเช้าวันใหม่               ไม่โกหกเพื่อน

ไม่เคยแชเชือน                เตือนตะวันมา

เอ้กอีเอ้กเอ้ก                   เมฆลอยเต็มฟ้า

แสงแดดฉายจ้า              หยุดขันเถิดเอย

แสดงความคิดเห็น