ปราการต้านการทุจริต

ปราการต้านการทุจริตก็คือ จริยธรรม และคุณธรรม ประจำใจ

อันนี้เป็นเรื่องของอุปนิสัย เป็นเรื่องของการอบรม การที่พ่อแม่

ครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูง และผู้ใหญ่ในสังคมทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

อานันท์ ปันยารชุน

ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น