ประกาศงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

กำหนดการงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดย ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 14.30 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
12.30-14.30  น. น้องๆจากโรงเรียนวัดปทุมวนาราม จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรมเล่านิทานมาราธอน พร้อมชมการแสดงประกอบหลักสูตร โตไปไม่โกง โดยทีม กลุ่มละครกระปุ๊กลุ๊ก (เครือข่ายกลุ่มละครอาสามะขามป้อม)
14.30 -15.00 น. สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
-  รับประทานอาหารว่าง
- เยี่ยมชมนิทรรศการ “โตไปไม่โกง”
15.00 – 15.25น. พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมเชิญผู้บริหารร่วมพูดคุยถึงความร่วมมือโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประเด็น: กทม. คิดอย่างไรจึงให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก
- นางทยา  ทีปสุวรรณ   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประเด็น: กทม. มีการวางแผนที่จะสร้างคนดีของสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีหรือไม่
- ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประเด็น: ในฐานะที่นิด้าเป็นสถาบันที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคม
นิด้ามองเรื่องนี้อย่างไร และนิด้าให้ความสำคัญต่อบทบาทการทำงานของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมและองค์กรเพื่อความโปร่งใสใน
ประเทศไทยอย่างไร
- รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า)
ประเด็น: กระบวนการเรียนรู้โดยไม่ต้องท่องจำของ หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง ” ที่ว่ามีการวางแผนงานเชิงบูรณาการ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
สร้างความรู้ คู่ความบันเทิงนั้น มีเนื้อหา และ ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร
- นายภิญโญ ทองชัย   เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
ประเด็น: ผลกระทบของปัญหาทุจริตต่อสังคม
15.25 – 15.30 น. ชม VDO Presentation “โตไปไม่โกง”
15.30 – 15.40 น. พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ด้วยการประทับนิ้วโป้ง ลงบนแท่นพิมพ์นิ้วมือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
- นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี
- ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
- นายภิญโญ ทองชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
15.40 – 15.50 น. พิธีกรเชิญ นายอานันท์ ปันยารชุน กล่าวให้ข้อคิดในการดำเนินโครงการหลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง
15.50 – 16.00 น. โชว์พิเศษเต้นและร้องเพลง “โตไปไม่โกง” จากเด็กนักเรียนจำนวน 100 คน
16.00 น. - สื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร บริเวณห้องอเนกประสงค์
- เด็กนักเรียนจำนวน 100 คนเต้นและร้องเพลง “โตไปไม่โกง” บริเวณด้านหน้าหอศิลป์ฯ

แสดงความคิดเห็น