บทเรียน หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมความดี 5 ประการที่ช่วยสร้างชาติและต่อต้านการทุจริต ได้แก่
1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง
2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
4) กระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข
5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น

ลักษณะกิจกรรมในหลักสูตร

เน้นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนานและสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทาน เกมการละเล่นต่างๆ การร้องเพลง กิจกรรมศิลปะ บทกวีและคำคล้องจองสำหรับเด็ก รวมทั้งกิจกรรมสร้างประสบการณ์อื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและคนเก่งแต่โกง
ตัวอย่างกิจกรรมในห้องเรียน เช่น

 • กิจกรรมกลุ่มที่แสดงถึงความรักและการดูแลสมบัติสาธารณะ
 • การเล่านิทานที่เด็กๆ เป็นผู้กล้าหาญเสียสละเพื่อส่วนรวม
 • เรื่องเล่าเกี่ยวกับความกล้าหาญทางจริยธรรมของผู้นำ
 • นิทานที่ชี้ให้เห็นโทษแห่งการโกหกและเจ้าเล่ห์
 • กิจกรรมที่ชี้ให้เห็นประโยชน์ของความพอเพียงไม่โลภ เป็นต้น

คู่มือหลักสูตร การอบรมครูผู้สอน และสื่อการเรียนการสอน

ในโครงการจะมีการอบรมครูผู้สอนจำนวน 1,440 คน เพื่อให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรซึ่งจะทำให้ครูใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความภูมิใจแก่ครูในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคุณค่าแห่งความดี โดยโครงการจะมีกล่องเครื่องมือสำหรับครู ซึ่งภายในกล่องจะมีคู่มือครูและสื่อการเรียนรู้ เช่น แผ่นซีดีเพลง นิทาน หุ่นมือ บัตรคำ เป็นต้น

5 Responses to “บทเรียน หลักสูตร”

 1. avatar
  ศนิชา กาเจริญ
  05. มี.ค., 2012 at 1:04 pm #

  ชอบโครงการนี้มากค่ะ

 2. avatar
  เฉลิม สันติสุขวงศ์
  03. มิ.ย., 2012 at 10:05 pm #

  ชื่นชมโครงการดี สร้างสรรค์

 3. avatar
  ออนซ์ อภิสรา
  08. มิ.ย., 2012 at 7:14 pm #

  ชอนนะค่ะ โรงเรียนให้เต้นด้วย

 4. avatar
  วทัญยาเรือนงาม
  19. ก.ย., 2012 at 1:21 pm #

  จัดอบรมเมื่อไหร่คะน่าสนใจมากๆ

 5. avatar

  ชอบโครงการนี้มาก ได้เปิดเรื่องสั้นให้เด็กดู เด็ก ๆ ชอบมากคะ และได้อบรมให้ด้วย อยากได้ หนังสั้นทำยังไงถึงจะได้คะ ที่มี 15 เรื่องนะคะ

แสดงความคิดเห็น