www.naewna.com 5มิ.ย.53

กทม.ผุดหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ปลุกจิตสำนึกเด็ก 435 รร.กทม.

นายอรรถพร สุวัธนเดชา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวถึงโครงการ “โตไปไม่โกง” (Anti Corruption) หรือโตขึ้นไม่โกงว่า เป็นการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดจริยธรรมในจิตใจทำให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น พฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ และเกิดความกล้าหาญทางจริยธรรมต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในสังคมโดยนึกถึงผล ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยการใช้โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทในการหล่อหลอมทำการปลูกฝัง เยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเมื่อโตขึ้น

โดยจะเริ่มต้นจากชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 435 โรง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) เพื่อจัดทำหลักสูตร ผลิตสื่อ และกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม มุ่งเน้นเรื่องการปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกสอดคล้องกับการป้องกันและแก้ปัญหา คอร์รัปชั่น คาดว่าจะจัดทำหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์ พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรใหม่นี้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2553

อ่านได้ที่ แนวหน้า

Tags: ,

แสดงความคิดเห็น