กทม. จับมือ นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใส ผลิตหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ปลูกฝังเด็กไทยต้านคอร์รัปชั่น

กทม. จับมือ นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใส ผลิตหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ปลูกฝังเด็กไทยต้านคอร์รัปชั่น

กรุงเทพมหานคร จับมือ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใส ในประเทศไทย เดินหน้าจัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาล – ป.3 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยนำร่องสอนในปีนี้ 280 โรงเรียน เริ่มเดือนสิงหาคมนี้ หวังสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกให้เด็กไทยเติบโตขึ้นโดยยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ให้เป็นพื้นที่เผยแพร่เนื้อหา หลักสูตร กิจกรรม และพูดคุยที่ www.growinggood.org

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมมีความเห็นตรงกันว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาร้ายแรงของไทยที่สะสมมานานและก่อให้เกิดผลเสียหายและนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน การด้อยพัฒนา การซื้อสิทธิขายเสียง ยาเสพติด และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งการปลูกฝังคุณค่า การสร้างจิตสำนึกให้รู้ผิดชอบชั่วดี ลดละความเห็นแก่ตัว และยกระดับความเป็นคนดีของสังคม จะเป็นเกราะป้องกันคอร์รัปชั่นที่ดีที่สุด และควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก

ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบทบาทในการรับผิดชอบการศึกษาและปลูกฝังเด็กให้เป็นคนดี จึงได้ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปีนี้จะนำร่องสอนในโรงเรียนจำนวน 280 โรงเรียน หลังจากนั้นจะขยายการสอนให้ครบ 435 โรงเรียน

ขณะนี้ เนื้อหาของโตไปไม่โกง รวมทั้งการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและคู่มือครูได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการในขั้นต่อไปจะอบรมครูผู้สอนก่อนที่จะนำไปสอนต่อให้กับนักเรียน โดยจะเริ่มอบรมครูจำนวน 10 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นจะเริ่มสอนนักเรียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป โดยจะสอนเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำเว็บไซต์ให้เป็นพื้นที่เผยแพร่เนื้อหา หลักสูตร กิจกรรม และพูดคุยของครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ www.growinggood.org” นางทยา กล่าว

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงเนื้อหาของหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ว่าจะมุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ เพื่อต่อสู้กับคอร์รัปชั่น ซึ่งได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความซื่อตรงและมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 3) ความเป็นธรรมทางสังคม คือ การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างมีเหตุผล โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ เชื้อชาติ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 4) กระทำอย่างรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ หากมีการกระทำผิดก็พร้อมที่จะยอมรับและแก้ไข 5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น

ลักษณะกิจกรรมของโตไปไม่โกง จะเน้นความสนุกสนานและสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดอย่างมีเหตุผล สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทำความดี สำหรับกิจกรรมตัวอย่าง เช่น ชั่วโมงแห่งการขอโทษ กิจกรรมส่วนตัว-ส่วนรวม การเล่านิทานที่เด็กๆ เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม นิทานโทษแห่งการโกหก กิจกรรมตามหาสมบัติสาธารณะ เป็นต้น โดยหลังจากการเรียนการสอนผ่านไปจะมีการประเมินผล และในอนาคตทางกรุงเทพมหานคร จะขยายการเรียนการสอนไปสู่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมต่อไป” รศ.ดร.จุรี กล่าว

Tags: ,

3 Responses to “กทม. จับมือ นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใส ผลิตหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” ปลูกฝังเด็กไทยต้านคอร์รัปชั่น”

 1. avatar
  สมยิน เพชรรัตน์
  14. ก.ค., 2010 at 9:02 am #

  ต้องการให้มีการนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปใช้กับโรงเรียนทั่วไปทั้งประเทศ

 2. avatar
  ฺBinumi.com
  30. ก.ค., 2012 at 6:24 pm #

  เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ หาก Binumi.com ต้องการให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมอย่างเช่น ประกวดหนังสั้น โตปไม่โกง ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ียวข้องนะคะ…ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

  เราสารมารถให้การสนับสนุน มัลติมีเดีย (คลิปวิดีโอ, ภาพนิ่ง, กราฟิกโมชั่น และ ไฟล์เสียง) พร้อมทั้งเครื่องมือในการสร้าง วิดีโอค่ะ

  ขอคำแนะนำที่จะทำให้สานต่อเจตนารมย์ นี้ด้วยนะคะ

  คำแนะนำ สามารถส่งถึงมยุราได้ที่ may@binumi.com

  ขอบคุณค่ะ

  มยุรา

 3. avatar
  punnee
  08. ต.ค., 2013 at 11:33 am #

  ซื่อโครงการ “โตไปไม่โกง” ชัดเจนดีมาก ดิฉันทำโครงการ “เยาวชนวัฒโนทัย หัวใจซื่อตรง” เป็นโครงการทดลองครั้งที่ 1 พบว่าสุดยอดของโครงการ คือเด็กทุกคนอยากเป็นคนดี แต่ไม่รู้ว่า การไม่ซื่อตรงมีผลอย่างไรกับชีวิตตนเอง จึงจำเป็นที่ต้องให้ความรู้เรื่องนี้เป็นสำคัญ ก่อนไปเรื่องอื่น เพราะถ้าเด็กไม่รู้เหตุไม่รู้ผล ก็ยากที่จะพัฒนาด้านอื่น จัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้แจ้ง รู้จริง มีจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ ใช้สถานการณ์จริงเป็นสื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ถ้า เด็กชาย โอ ไม่ชอบเรียนหนีไปเล่นเกมทุกวัน มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าเรียนและชักชวนผู้อื่นตามไปด้วย การกระทำของเด็กชายโอและเพื่อน ๆ จะส่งผลอย่างไร ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ, พ่อของสุดาโกหกแม่เสมอว่าที่บริษัทมีงานมากต้องกลับบ้านค่ำทุกวัน บอกแม่ว่าไม่ต้องรอทานข้าว และบางวันต้องนอนที่ทำงานเพราะมีงานเร่งด่วน แต่ความเป็นจริง พ่อของสุดามีเพื่อนทำงานสาวที่แอบมีความสัมพันธ์กันอยู่ อยากทราบว่าผลจากการกระทำของพ่อสุดา และแฟนสาว ส่งผลอย่างไรกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แบ่งเด็กร่วมกันคิดวิเคราะห์แสดงความเห็นและให้เขียนในกระดาษฟริปชาร์ท หรือ นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ และนำเสนอต่อที่ประชุม กลุ่ม ละ 3 – 5 นาที ครูไม่สรุปผิด หรือ ถูก ชื่นชมแนวคิดและร่วมกับนักเรียนสรุปด้วยกัน เป็นความรู้ที่ได้จากนักเรียน ครู ร่วมกันแชร์ winwin…..สอนโดยไม่ต้องสอนแต่เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง….”โครงการ “เยาวชนวัฒโนทัย หัวใจซื่อตรง” ช่วยแชร์การเรียนรู้จากครูผู้มีผลงานดีเด่น เชิงประจักษ์ระดับชาติ

แสดงความคิดเห็น